[10H00 NGÀY 21/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẤU TRƯỜNG V
20/02
[10H00 NGÀY 21/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẤU TRƯỜNG V
[10H00 NGÀY 21/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẤU TRƯỜNG V
20/02
[10H00 NGÀY 21/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẤU TRƯỜNG V
[10H00 NGÀY 21/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẤU TRƯỜNG V
20/02
[10H00 NGÀY 14/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẤU TRƯỜNG III
[10H00 NGÀY 14/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẤU TRƯỜNG III
14/02
[10H00 NGÀY 11/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẤU TRƯỜNG II
[10H00 NGÀY 11/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẤU TRƯỜNG II
07/02
[10H00 NGÀY 07/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẤU TRƯỜNG I
[10H00 NGÀY 07/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẤU TRƯỜNG I
03/02
[10H00 NGÀY 04/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ORANGE TOWN
[10H00 NGÀY 04/02] KHAI MỞ SERVER MỚI : ORANGE TOWN
20/01
[10H00 NGÀY 21/01] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẢO DAWN
[10H00 NGÀY 21/01] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐẢO DAWN
19/01
UPDATE PHIÊN BẢN 11.0 : HIỆP HỘI SIÊU ANH HÙNG
UPDATE PHIÊN BẢN 11.0 : HIỆP HỘI SIÊU ANH HÙNG
13/01
[10H00 NGÀY 14/01] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐỊA CẦU
[10H00 NGÀY 14/01] KHAI MỞ SERVER MỚI : ĐỊA CẦU
10/01
[10H00 NGÀY 10/01] KHAI MỞ SERVER MỚI : NAMEK
[10H00 NGÀY 10/01] KHAI MỞ SERVER MỚI : NAMEK
06/01
[10H00 NGÀY 07/01] KHAI MỞ SERVER MỚI : SAIYAN
[10H00 NGÀY 07/01] KHAI MỞ SERVER MỚI : SAIYAN
Cài đặt