THÔNG TIN VỀ 7 THANH KIẾM TRONG THẤT KIẾM LÀNG SƯƠNG MÙ, 7 THANH KIẾM TRONG THẤT KIẾM

  -  
Thất tìm buôn bản Sương Mù trong Naruto là một trong những tổ chức tất cả 7 ninja sử dụng tìm và bao gồm tài năng c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ xuất sắc tuyệt nhất của rứa hệ họ nhưng thôn Sương Mù giảng dạy được. Những thanh khô kiếm của Thất tìm sẽ được để lại từ đời này quý phái đời không giống.

Bạn đang xem: Thông tin về 7 thanh kiếm trong thất kiếm làng sương mù, 7 thanh kiếm trong thất kiếm

Bạn đang xem: 7 tkhô cứng tìm vào thất kiếm

Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm phát âm thần lực của 7 thanh khô kiếm này nhé.

1. Kubikiribōchō (Thủ Cấp Đoạt Đao)

Ku̼b̼i̼k̼i̼r̼i̼b̼ō̼c̼h̼ō̼ ̼l̼à̼̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼, các người chủ hoàn toàn có thể sử dụng những vòng tròn phân phối bên trên l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼. Nó còn là một v̼ũ̼̼ ̼k̼h̼í̼̼ nặng rất có thể té bất cứ sản phẩm gì ra có tác dụng đôi. Theo S̼u̼i̼g̼e̼t̼s̼u̼i̼ ̼H̼o̼z̼u̼k̼i̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ứ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ẻ̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼á̼̼i̼ ̼t̼a̼̣̼o̼.̼

Người áp dụng nó là Zabuza- một trong những những Thất Kiếm xóm sương mù.

2. Samehada: (Kình Bì Đao – Đại Đao)

Samehadomain authority được coi là tkhô cứng kiếm đ̼á̼̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼̣̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼u̼y̼ ̼l̼ư̼̣̼c nhất trong 7 thanh kiếm. N̼ó̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼̼ ̼b̼ở̼̼i̼ ̼v̼ả̼̼y̼ ̼c̼á̼̼ ̼m̼â̼̣̼p̼,̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼g̼a̼i̼ ̼n̼h̼o̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼m̼ũ̼̼i̼ ̼k̼i̼ế̼̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼n̼ó̼̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼v̼̼̼ũ̼̼̼̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼í̼̼̼̼̼̼ ̼”̼s̼ố̼̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼1̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼s̼ở̼̼ ̼h̼ữ̼̼u̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼h̼ồ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼s̼ứ̼̼c̼ ̼m̼a̼̣̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼h̼ữ̼̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼t̼r̼ở̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼

Fuguki Suikazan , Kisame cùng chén vĩ là những người từng áp dụng thanh tìm này.

Xem thêm: Mã Vùng Mới Của Hồ Chí Minh, Từ 17/6, Mã Vùng Điện Thoại Tp

3. Nuibari: (Klặng Khâu – Xulặng Tam Trường Kiếm)

Nuibari là một tkhô cứng kiếm vào kiểu dáng của một kyên với một dây mỏng tanh nhiều năm. N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼”̼c̼h̼ỉ̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

4. Kabutowari: (Phủ Kình Đao – Đốc Kiếm)

Kabutowari là một tkhô cứng kiếm bao gồm 1 đầu là dòng rìu với một đầu là mẫu búa gồm dây xích gắn sát nhị chuỗi. Kabutowari được áp dụng như một v̼ũ̼̼ ̼k̼h̼í̼̼ bao gồm tác dụng phá vỡ sự phòng thủ của đối phương. Hai loại rìu cùng búa có thể được sử dụng riêng biệt trong c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼, tuy nhiên năng lượng thực thụ nằm tại vị trí phối kết hợp cả hai.

K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ì̼̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ì̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

Người cần sử dụng tkhô nóng Kabutowari đó là Jinin Akebinom ông cũng là một Jounin làng mạc sương mù.

5. Shibuki: (Đại B̼ộ̼c̼ ̼P̼h̼á̼ – Bộc Kiếm)

Shibuki là một thanh khô kiếm có lưỡi Khủng, phần sống tìm là 1 trong những trục tròn tương đối Khủng. V̼à̼̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼.̼ ̼L̼à̼̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

Người cần sử dụng Shibuki là Jinpachi Munashi – một Jounin xã sương mù.

Xem thêm: Tải Game Nông Trại Vui Vẻ Về Máy Tính Pc Miễn Phí, Download Nông Trại Vui Vẻ

6. Kiba: (Điện Nha Kiếm)


*

C̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼̣̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ố̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼̼n̼ ̼t̼h̼u̼â̼̣̼t̼ ̼h̼ê̼̣̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼s̼ử̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼v̼â̼̣̼y̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼b̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼A̼m̼e̼y̼u̼r̼i̼ ̼R̼i̼n̼g̼o̼ ̼v̼à̼ ̼R̼a̼i̼g̼a̼ ̼K̼u̼r̼o̼s̼u̼k̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼l̼à̼̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼̼.̼

7. Hiramekarei: (Song Kình Đao)

Hiramekarei là một thanh khô kiếm có 2 chuôi với lưỡi dao lớn. Nó có kỹ năng tàng trữ và vạc ra chakra của người dùng tiếp nối có thể đưa vào những bề ngoài khác biệt để c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼. Vì vậy càng tích được nhiều chakra thì quyền năng của nó càng lớn.