Bát môn kim tỏa trận

Hồi 36: Huyền Đức dùng mẹo đánh úp Phàn Thành. Nguyên Trực tế ngựa tiến cử Gia Cát.

Bạn đang xem: Bát môn kim tỏa trận

Lại nói, Tào Nhân tức giận, dẫn binch mã cấp tốc vượt qua sông, định san phẳng Tân Dã.


Đan Phúc thắng trận, về huyện bàn với Huyền Đức rằng:

- Tào Nhân đóng quân ở Phàn Thành, nếu biết nhì tướng bị giết, tất huy động đại quân đến báo thù.

Huyền Đức hỏi:

- Nên dùng kế gì bây giờ?

Đan Phúc nói:

- Nếu hắn đem hết quân quý phái đây, Phàn Thành bỏ ngỏ, ta có thể thừa cơ đánh úp.

Huyền Đức hỏi kế. Phúc ghé vào tai Huyền Đức nói nhỏ mấy câu. Huyền Đức hớn hở, truyền lệnh chuẩn bị sẵn sàng.

Chợt có thám mã báo Tào Nhân đã dẫn đại quân sang trọng sông kéo đến nơi. Đan Phúc nói:

- Tôi đoán không không nên.

Rồi mời Huyền Đức đem quân nghênh địch.

Xem thêm: Xét Nghiệm Ca 125 Tăng Trong Những Trường Hợp Nào ? Xét Nghiệm Ca 125 (Carcinama Antigen)

Trận thế dàn kết thúc, Triệu Vân ra ngựa, gọi tướng giặc nói chuyện. Tào Nhân không nên Lý Điển ra giao chiến với Triệu Vân. Được độ vài chục hiệp, Lý Điển biết sức không cự nổi, tảo ngựa chạy về. Vân tế ngựa đuổi theo, nhưng quân Tào bắn chặn lại. Đôi bên cùng thu quân về trại.

Lý Điển về gặp Tào Nhân nói:

- Quân giặc tinc nhuệ lắm, không nên coi thường. Chi bằng hãy rút quân về Phàn Thành.

Tào Nhân cả giận, nói:

- Lúc chưa xuất quân, ngươi đã làm ngã lòng quân sĩ ta. Nay lại giả tảng thất bại, tội đáng chém. Đao phủ đâu, lôi ra chặt đầu nó đi.

Các tướng xúm lại can mãi, Điển mới khỏi chết. Rồi, Nhân tự dẫn binc đi tiền bộ, mang lại Lý Điển đi hậu quân. Hôm sau đánh trống tiến binch, bày thành thế trận, không đúng người hỏi Huyền Đức rằng:

- Có biết thế trận của ta không?

Đan Phúc trèo lên chỗ cao, ngắm một hồi, rồi xuống nói với Huyền Đức:

- Đây là trận "Bát môn klặng toả". Có tám cửa là: hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, ghê, khai. Nếu nhắm các cửa sinc, cửa cảnh, cửa knhị mà đánh vào thì thắng, vào các cửa thương, khiếp, hưu, thì bị thiệt hại; vào cửa đỗ, cửa tử, thì chết hết. Tám cửa Tuy bố trí chỉnh tề, nhưng chỉ thiếu lực lượng chủ chốt ở giữa. Nếu ta tiến váo cửa sinch góc đông nam giới, rồi đánh quý phái cửa cảnh góc tây thì trận này phải tan vỡ.

Huyền Đức truyền lệnh cho quân sĩ giữ vững lấy góc trận và không đúng Triệu Vân đem năm trăm quân từ mặt đông nam tiến vào, lướt qua cửa tây mà ra ngoài trận.

Được lệnh, Vân lập tức vác giáo lên ngựa, đem quân thắng đến góc đông nam giới, hò reo đánh vào giữa trận. Tào Nhân lui chạy về phía bắc. Vân không đuổi theo, đánh xộc ra cửa tây, rồi lại từ cửa tây đánh sang trọng góc đông phái mạnh. Quân Tào đại loạn.

Xem thêm: Phim Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys (Thuyết Minh), Phim Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys

Huyền Đức thúc quân đánh ùa vào: Quân Tào Nhân thua thảm khổng lồ chạy trốn. Đan Phúc truyền lệnh không đuổi theo, thu quân về.


Chuyên mục: Game Online