Wednesday . 28 July . 2021

Mỗi một nhân thứ lại sở hữu vai trò với công dụng riêng biệt của bản thân mình, nhằm Lúc phối hợp cùng team thì cho ra sức khỏe về tối ưu tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Thao tác nhân vật

Sau phía trên bọn họ hãy cùng cả nhà tò mò thiệt cụ thể về danh dách tướng tá OMG 3Q khá đầy đủ nhất nhé.

Danh sách những tướng mạo trong 3Q OMG

Danh sách nhân trang bị team Ngụy

*
Danh sách tướng mạo team Ngụy.

1.Tư Mã Chiêu: HP – 456 | Tấn công – 47/53 | Phòng thủ – 1.52 | Di gửi – 300 | Tốc độ đánh – 0.8 | MPhường. – 338 | Sức mạnh – 22 | Nkhô cứng nhẹn – 18 | Trí lực – 28

2. Lý Điển: HP – 490 | Tấn công – 49/53 | Phòng thủ – 4.66 | Di chuyển – 300 | Tốc độ tiến công – 0.7 | MPhường – 234 | Sức bạo phổi – đôi mươi | Nkhô giòn nhẹn – 19 | Trí lực – 18

3. Tào Phi: HPhường – 507 | Tấn công – 41/63 | Phòng thủ – 2.24 | Di chuyển – 290 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MPhường – 273 | Sức dũng mạnh – 21 | Nhanh hao nhứa – 18 | Trí lực – 23

4. Hạ Hầu Đôn: HPhường – 643 | Tấn công – 51/81 | Phòng thủ – 4.96 | Di chuyển – 325 | Tốc độ đánh – 0.68 | MP – 209 | Sức mạnh bạo – 29 | Nkhô giòn nhứa – 16 | Trí lực – 18

5. Tào xung: HPhường – 456 | Tấn công – 48/60 | Phòng thủ – 1.96 | Di chuyển – 300 | Tốc độ tấn công – 0.67 | MP.. – 338 | Sức mạnh mẽ – 18 | Nhanh hao nhứa hẹn – 14 | Trí lực – 26

6.Quách Gia: HP. – 490 | Tấn công – 42/56 | Phòng thủ – 2.10 | Di chuyển – 295 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MPhường – 273 | Sức bạo phổi – đôi mươi | Nkhô cứng nhứa – 15 | Trí lực – 21

7. Lạc tiến: HP – 592 | Tấn công – 54/59 | Phòng thủ – 3.66 | Di gửi – 295 | Tốc độ đánh – 0.7 | MPhường – 221 | Sức mạnh khỏe – 26 | Nhanh hao nhứa – 19 | Trí lực – 17

8. Hứa Chử: HPhường. – 524 | Tấn công – 48/85 | Phòng thủ – 4.10 | Di gửi – 295 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MPhường – 195 | Sức to gan – 22 | Nhanh khô nhẹn – 15 | Trí lực – 15

9. Tào Tiết: HP – 473 | Tấn công – 46/50 | Phòng thủ – 4.36 | Di đưa – 305 | Tốc độ tiến công – 0.73 | MPhường – 169 | Sức táo bạo – 19 | Nkhô cứng nhứa – 24 | Trí lực – 13

10.Tuân Úc: HP – 473 | Tấn công – 41/51 | Phòng thủ – 3.1 | Di chuyển – 285 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MPhường – 325 | Sức táo tợn – 19 | Nhanh khô nhẹn – 15 | Trí lực – 25

11.Chân Mật: HPhường – 507 | Tấn công – 47/49 | Phòng thủ – 4.22 | Di đưa – 310 | Tốc độ tiến công – 0.72 | MP. – 234 | Sức bạo gan – 21 | Nhanh nhứa hẹn – 23 | Trí lực – 18

12. Tư Mã Chiêu: HPhường – 456 | Tấn công – 45/51 | Phòng thủ – 1.24 | Di gửi – 300 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP – 338 | Sức mạnh bạo – 18 | Nkhô nóng nhứa – 16 | Trí lực – 26

13. Đặng Ngải: HPhường – 490 | Tấn công – 49/53 | Phòng thủ – 3.08 | Di đưa – 3trăng tròn | Tốc độ tấn công – 0.84 | MP. – 195 | Sức khỏe mạnh – trăng tròn | Nkhô cứng nhẹn – 22 | Trí lực – 15

14. Tào Hồng: HP – 490 | Tấn công – 43/52 | Phòng thủ – 2.8 | Di gửi – 300 | Tốc độ đánh – 0.75 | MP. – 234 | Sức dạn dĩ – đôi mươi | Nkhô nóng nhứa hẹn – 20 | Trí lực – 18

15. Tào Nhân: HP. – 439 | Tấn công – 41/51 | Phòng thủ – 2.96 | Di đưa – 290 | Tốc độ tiến công – 0.67 | MP – 195 | Sức táo tợn – 17 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 14 | Trí lực – 15

16. Quách Gia: HP – 490 | Tấn công – 37/56 | Phòng thủ – 2.10 | Di gửi – 295 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MPhường – 234 | Sức bạo gan – đôi mươi | Nkhô giòn nhẹn – 15 | Trí lực – 18

17. Tư Mã Ý: HPhường – 456 | Tấn công – 44/48 | Phòng thủ – 2.1 | Di chuyển – 290 | Tốc độ đánh – 0.68 | MPhường. – 286 | Sức dũng mạnh – 18 | Nhanh nhẹn – 15 | Trí lực – 68

18. Bàng Đức: HPhường. – 541 | Tấn công – 51 | Phòng thủ – 59 | Di chuyển – 300 | Tốc độ đánh – 0.69 | MP – 195 | Sức mạnh khỏe – 23 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 17 | Trí lực – 15

19. Trình Dục: HPhường – 558 | Tấn công – 60/66 | Phòng thủ – 5.69 | Di chuyển – 295 | Tốc độ tiến công – 0.367 | MPhường – 247 | Sức khỏe khoắn – 24 | Nkhô hanh nhứa – 14 | Trí lực – 19

20. Trương Hợp: HP. – 507 | Tấn công – 46/50 | Phòng thủ – 3.22 | Di chuyển – 295 | Tốc độ tiến công – 072 | MP – 208 | Sức khỏe khoắn – 21 | Nkhô giòn nhẹn – 23 | Trí lực – 16

21. Từ Hoảng: HPhường – 575 | Tấn công – 54/56 | Phòng thủ – 4.52 | Di chuyển – 300 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MP – 169 | Sức bạo gan – 25 | Nhanh nhứa – 18 | Trí lực – 13

22. Điển Vi: HP – 541 | Tấn công – 49/61 | Phòng thủ – 5.1 | Di gửi – 315 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP.. – 221 | Sức dũng mạnh – 23 | Nkhô nóng nhứa hẹn – 15 | Trí lực – 17

23. Biện Ngọc Nhi: HP – 473 | Tấn công – 45/59 | Phòng thủ – 4.94 | Di chuyển – 315 | Tốc độ tiến công – 0.71 | MP.. – 208 | Sức mạnh bạo – 19 | Nkhô hanh nhẹn – 21 | Trí lực – 16

24. Tào Tháo: HP – 524 | Tấn công – 52/56 | Phòng thủ – 4.52 | Di đưa – 295 | Tốc độ đánh – 0.69 | MP – 286 | Sức dạn dĩ – 22 | Nhanh hao nhẹn – 18 | Trí lực – 22

25. Trương Liêu: HP – 507 | Tấn công – 46/52 | Phòng thủ – 5.66 | Di gửi – 290 | Tốc độ tấn công – 0.7 | MP – 195 | Sức khỏe mạnh – 21 | Nkhô cứng nhứa – 19 | Trí lực – 15

26. Vu Cấm: HP. – 524 | Tấn công – 53/59 | Phòng thủ – 2.82 | Di đưa – 295 | Tốc độ đánh – 0.66 | MPhường – 221 | Sức mạnh dạn – 22 | Nkhô cứng nhẹn – 13 | Trí lực – 17

27. Tào Thực: HPhường – 456 | Tấn công – 38/44 | Phòng thủ – 2.24 | Di chuyển – 280 | Tốc độ đánh – 0.68 | MP.. – 273 | Sức khỏe mạnh – 18 | Nkhô giòn nhứa hẹn – 16 | Trí lực – 21

28. Hứa Chử: HP – 592 | Tấn công – 55/57 | Phòng thủ – 4.1 | Di gửi – 305 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP – 195 | Sức mạnh – 26 | Nkhô giòn nhứa – 15 | Trí lực – 15

29. Tào Chương: HP.. – 575 | Tấn công – 53/57 | Phòng thủ – 2.24 | Di gửi – 305 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MPhường. – 195 | Sức táo bạo – 25 | Nkhô nóng nhứa hẹn – 16 | Trí lực – 15

30. Hạ Hầu Uyên: HP – 456 | Tấn công – 34/48 | Phòng thủ – 4.08 | Di chuyển – 295 | Tốc độ tiến công – 0.72 | MPhường – 195 | Sức táo tợn – 18 | Nkhô cứng nhẹn – 22 | Trí lực – 15

Danh sách nhân thứ team Thục

*
Các nhân đồ gia dụng team Thục.

1. Mã Siêu: HP – 473 | Tấn công – 46/50 | Phòng thủ – 2.94 | Di đưa – 295 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MPhường – 195 | Sức dũng mạnh – 19 | Nhanh hao nhẹn – 21 | Trí lực – 15

2. Khương Duy: HP – 507 | Tấn công – 55/64 | Phòng thủ – 2.8 | Di chuyển – 300 | Tốc độ đánh – 0.71 | MPhường – 273 | Sức bạo gan – 21 | Nhanh nhẹn – đôi mươi | Trí lực – 21

3. Bàng Thống: HP – 524 | Tấn công – 43/50 | Phòng thủ – 2.1 | Di đưa – 285 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP – 286 | Sức to gan – 22 | Nkhô cứng nhứa hẹn – 15 | Trí lực – 22

4. Mã Tắc: HPhường – 473 | Tấn công – 46/52 | Phòng thủ – 3.1 | Di đưa – 280 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP – 338 | Sức dũng mạnh – 19 | Nhanh nhứa hẹn – 15 | Trí lực – 26

5. Quan Phượng: HPhường – 473 | Tấn công – 46/48 | Phòng thủ – 5.22 | Di đưa – 310 | Tốc độ tiến công – 0.72 | MP – 168 | Sức mạnh – 19 | Nkhô giòn nhứa hẹn – 23 | Trí lực – 13

6. Quan Bình: HP. – 507 | Tấn công – 55/62 | Phòng thủ – 4.08 | Di đưa – 310 | Tốc độ tiến công – 0.72 | MP – 234 | Sức khỏe khoắn – 21 | Nhanh nhứa – 22 | Trí lực – 15

7. Lưu Thiện: HP.. – 439 | Tấn công – 44/48 | Phòng thủ – 2.82 | Di gửi – 2.95 | Tốc độ tấn công – 0.66 | MP – 299 | Sức dạn dĩ – 17 | Nkhô cứng nhứa hẹn – 13 | Trí lực – 23

8. Chu Thương: HPhường. – 592 | Tấn công – 45/55 | Phòng thủ – 6.38 | Di chuyển – 295 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MPhường – 182 | Sức dũng mạnh – 26 | Nkhô nóng nhứa – 17 | Trí lực – 14

9. Mã Đại: HPhường – 507 | Tấn công – 41/49 | Phòng thủ – 3.94 | Di đưa – 285 | Tốc độ tiến công – 0.71 | MPhường – 221 | Sức mạnh mẽ – 21 | Nkhô cứng nhứa hẹn – 21 | Trí lực – 17

10. Ngụy Diên: HPhường. – 575 | Tấn công – 46/56 | Phòng thủ – 3.68 | Di gửi – 300 | Tốc độ tiến công – 0.66 | MP – 208 | Sức dạn dĩ – 25 | Nhanh hao nhẹn – 12 | Trí lực – 16

11. Pháp Chính: HPhường – 660 | Tấn công – 59/67 | hòng thủ – 4.1 | Di gửi – 300 | Tốc độ đánh – 0.68 | MP. – 221 | Sức bạo phổi – 30 | Nkhô nóng nhứa – 15 | Trí lực – 17

12. Triệu Thống: HPhường. – 592 | Tấn công – 55/65 | Phòng thủ – 5.38 | Di đưa – 290 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MPhường – 273 | Sức bạo phổi – 17 | Nkhô giòn nhứa – 21 | Trí lực – 21

13. Triệu Vân: HP – 507 | Tấn công – 56/59 | Phòng thủ – 5.22 | Di đưa – 300 | Tốc độ tấn công – 0.72 | MP – 208 | Sức mạnh khỏe – 21 | Nkhô cứng nhứa – 23 | Trí lực – 16

14. My Trúc: HP – 456 | Tấn công – 42/48 | Phòng thủ – 2.1 | Di gửi – 290 | Tốc độ đánh – 0.68 | MPhường – 286 | Sức dạn dĩ – 18 | Nhanh nhẹn – 15 | Trí lực – 22

15. Trương Oanh Oanh: HPhường – 558 | Tấn công – 48/49 | Phòng thủ – 282 | Di gửi – 295 | Tốc độ tấn công – 0.66 | MP.. – 195 | Sức mạnh khỏe – 24 | Nkhô hanh nhứa – 13 | Trí lực – 15

16. Hoàng Trung: HPhường – 456 | Tấn công – 36/42 | Phòng thủ – 2.94 | Di chuyển – 290 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MP – 234 | Sức táo bạo – 18 | Nhanh nhẹn – 21 | Trí lực – 18

17.Bàng Thống: HP. – 507 | Tấn công – 42/49 | Phòng thủ – 2.24 | Di gửi – 285 | Tốc độ đánh – 0.68 | MP – 273 | Sức táo bạo – 21

Nkhô giòn nhứa – 16 | Trí lực – 21

18. Mã Siêu: HPhường. – 473 | Tấn công – 45/47 | Phòng thủ – 3.08 | Di gửi – 295 | Tốc độ tiến công – 0.72 | MP. – 182 | Sức mạnh khỏe – 19 | Nkhô nóng nhứa hẹn – 22 | Trí lực – 14

19. Bồ Nguyên: HP – 439 | Tấn công – 35/41 | Phòng thủ – 2.8 | Di gửi – 305 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MPhường – 234 | Sức mạnh – 17 | Nkhô nóng nhứa – đôi mươi | Trí lực – 18

20. La Lợi: HPhường. – 439 | Tấn công – 38/49 | Phòng thủ – 3.08 | Di chuyển – 295 | Tốc độ đánh – 0.72 | MP – 325 | Sức táo tợn – 17 | Nkhô cứng nhứa hẹn – 22 | Trí lực – 25

21. Từ Thứ: HP.. – 437 | Tấn công – 30/51 | Phòng thủ – 1.96 | Di chuyển – 295 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MPhường – 260 | Sức mạnh bạo – 19 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 14 | Trí lực – 20

22. Lưu Bị: HP – 575 | Tấn công – 60/66 | Phòng thủ – 4.68 | Di gửi – 305 | Tốc độ tiến công – 0.66 | MP.. – 377 | Sức bạo dạn – 25 | Nhanh nhẹn – 12 | Trí lực – 29

23. Mã Vân Lộc: HP – 473 | Tấn công – 44/55 | Phòng thủ – 3.08 | Di gửi – 300 | Tốc độ tiến công – 0.72 | MP – 195 | Sức to gan – 19 | Nhanh nhứa – 22 | Trí lực – 15

24. Hoàng Vũ Điệp: HPhường – 473 | Tấn công – 37/43 | Phòng thủ – 5.08 | Di chuyển – 300 | Tốc độ đánh – 0.72 | MPhường – 208 | Sức to gan – 19 | Nkhô hanh nhẹn – 22 | Trí lực – 16

25. Gia Cát Lượng: HP.. – 507 | Tấn công – 41/49 | Phòng thủ – 3.1 | Di đưa – 295 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MPhường – 260 | Sức táo tợn – 21 | Nhanh khô nhứa – 15 | Trí lực – 20

26. Mã Lương: HP.. – 490 | Tấn công – 47/56 | Phòng thủ – 2.52 | Di đưa – 300 | Tốc độ tấn công – 0.69 | MP – 286 | Sức to gan – 20 | Nhanh hao nhẹn – 18 | Trí lực – 22

27. Hoàng Nguyệt Anh: HPhường – 473 | Tấn công – 47/53 | Phòng thủ – 4.08 | Di chuyển – 320 | Tốc độ đánh – 0.72 | MP – 208 | Sức khỏe mạnh – 19 | Nhanh hao nhứa hẹn – 22 | Trí lực – 16

28. Quan Vũ: HP – 575 | Tấn công – 52/60 | Phòng thủ – 2.52 | Di gửi – 305 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MPhường – 182 | Sức dạn dĩ – 25 | Nhanh nhẹn – 18 | Trí lực – 14

29. Trương Phi: HP – 592 | Tấn công – 56/58 | Phòng thủ – 2.24 | Di gửi – 295 | Tốc độ đánh – 0.68 | MP – 182 | Sức khỏe mạnh – 26 | Nkhô cứng nhứa hẹn – 16 | Trí lực – 14

Danh sách nhân đồ vật team Ngô

*
Các tướng team Ngô.

1. Tân Hiến Anh: HPhường – 507 | Tấn công – 53/66 | Phòng thủ – 4 | Di chuyển – 295 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MPhường – 247 | Sức mạnh mẽ – 21 | Nkhô giòn nhẹn – 15 | Trí lực – 19

2. Tiểu Kiều: HP – 524 | Tấn công – 40/60 | Phòng thủ – 2.24 | Di chuyển – 290 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MPhường – 286 | Sức dũng mạnh – 22 | Nhanh khô nhứa hẹn – 16C | Trí lực – 22

3. Tôn Sách: HPhường – 541 | Tấn công – 44/58 | Phòng thủ – 3.38 | Di đưa – 300 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MPhường. – 195 | Sức to gan lớn mật – 23 | Nkhô hanh nhẹn – 17 | Trí lực – 15

4. Tôn Quyền: HP – 456 | Tấn công – 43/53 | Phòng thủ – 2.68 | Di gửi – 310 | Tốc độ tiến công – 0.66 | MP. – 273 | Sức khỏe khoắn – 18 | Nhanh nhẹn – 12 | Trí lực – 21

5. Lăng Thống: HP – 456 | Tấn công – 53/58 | Phòng thủ – 5.22 | Di gửi – 310 | Tốc độ đánh – 0.72 | MP – 208 | Sức khỏe khoắn – 18 | Nkhô cứng nhẹn – 23 | Trí lực – 16

6. Trương Chiêu: HPhường – 524 | Tấn công – 45/51 | Phòng thủ – 3.94 | Di gửi -295 | Tốc độ đánh – 0.71 | MP – 351 | Sức dạn dĩ – 22 | Nhanh nhứa hẹn – 21 | Trí lực – 27

7. Tôn Linh Lung: HP – 473 | Tấn công – 47/53 | Phòng thủ – 3.22 | Di đưa – 2.95 | Tốc độ đánh – 0.72 | MPhường. – 234 | Sức mạnh – 19 | Nhanh hao nhứa hẹn – 23 | Trí lực – 18

8. Cam Ninh: HPhường – 575 | Tấn công – 49/51 | Phòng thủ – 6.66 | Di gửi – 310 | Tốc độ tấn công – 0.7 | MP. – 221 | Sức khỏe khoắn – 25 | Nhanh hao nhứa – 19 | Trí lực – 17

9. Tôn Lỗ Ban: HP – 558 | Tấn công – 48/54 | Phòng thủ – 2.8 | Di chuyển – 3.15 | Tốc độ đánh – 0.71 | MPhường – 234 | Sức dạn dĩ – 24 | Nkhô hanh nhứa – 20 | Trí lực – 18

10. Tôn Hoàn: HP.. – 507 | Tấn công – 50/57 | Phòng thủ – 3.52 | Di chuyển – 305 | Tốc độ đánh – 0.69 | MP – 208 | Sức táo bạo – 21 | Nhanh nhẹn – 18 | Trí lực – 16

11. Bộ Uyển: HPhường. – 473 | Tấn công – 47/49 | Phòng thủ – 5.08 | Di chuyển – 290 | Tốc độ đánh – 0.72 | MP.. – 195 | Sức bạo gan – 19 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 22 | Trí lực – 15

12. Lục Tốn: HP – 473 | Tấn công – 40/50 | Phòng thủ – 2.96 | Di gửi – 290 | Tốc độ tấn công – 0.67 | MPhường – 325 | Sức mạnh dạn – 19 | Nkhô cứng nhứa – 14 | Trí lực – 25

13. Trình Phổ: HPhường – 473 | Tấn công – 39/53 | Phòng thủ – 4.1 | Di chuyển – 300 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MPhường – 273 | Sức táo bạo – 19 | Nhanh khô nhứa – 15 | Trí lực – 21

14. Trương Chiêu: HP – 541 | Tấn công – 45/49 | Phòng thủ – 3.8 | Di chuyển – 315 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MP – 338 | Sức bạo phổi – 23 | Nkhô nóng nhứa hẹn – 20 | Trí lực – 26

15. Trương Hoành: HP – 473 | Tấn công – 45/53 | Phòng thủ – 2.24 | Di đưa – 315 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP – 338 | Sức mạnh bạo – 19 | Nkhô giòn nhứa – 16 | Trí lực – 26

16. Lữ Mông: HP – 558 | Tấn công – 47/57 | Phòng thủ – 2.96 | Di đưa – 300 | Tốc độ tiến công – 0.67 | MPhường – 208 | Sức mạnh khỏe – 24 | Nkhô giòn nhứa – 14 | Trí lực – 16

17. Thái Sử Từ: HP – 439 | Tấn công – 48/54 | Phòng thủ – 6.08 | Di chuyển – 315 | Tốc độ đánh – 0.76 | MP – 195 | Sức mạnh – 17 | Nhanh khô nhẹn – 22 | Trí lực – 15

18. Lỗ Túc: HPhường – 524 | Tấn công – 39/49 | Phòng thủ – 3.96 | Di gửi – 200 | Tốc độ đánh – 0.67 | MP – 221 | Sức khỏe mạnh – 22 | Nhanh nhứa – 14 | Trí lực – 17

19. Đại Kiều: HP. – 473 | Tấn công – 44/46 | Phòng thủ – 2.94 | Di gửi – 300 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MP – 195 | Sức bạo dạn – 19 | Nkhô hanh nhứa – 21 | Trí lực – 15

20. Ngô Phượng Hy: HP – 456 | Tấn công – 56/66 | Phòng thủ – 1.82 | Di chuyển – 3.05 | Tốc độ đánh – 0.66 | MPhường – 312 | Sức bạo phổi – 18 | Nhanh hao nhứa – 13 | Trí lực – 24

21. Tôn Linch Lung: HPhường – 456 | Tấn công – 45/51 | Phòng thủ – 2.94 | Di gửi – 290 | Tốc độ đánh – 0.71 | MP – 260 | Sức khỏe mạnh – 18 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 21 | Trí lực – 20

22. Tôn Quyền: HPhường. – 524 | Tấn công – 46/56 | Phòng thủ – 2.68 | Di gửi – 295 | Tốc độ tấn công – 0.66 | MPhường – 312 | Sức mạnh khỏe – 22 | Nhanh nhẹn – 12 | Trí lực – 24

23. Chu Thái: HPhường – 626 | Tấn công – 49/53 | Phòng thủ – 2.8 | Di đưa – 290 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MP. – 182 | Sức mạnh khỏe – 28 | Nkhô cứng nhẹn – 20 | Trí lực – 14

24. Tân Hiến Anh: HP – 524 | Tấn công – 56/66 | Phòng thủ – 4.1 | Di chuyển – 295 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MPhường – 221 | Sức to gan – 22 | Nkhô cứng nhứa – 15 | Trí lực – 17

25. Lữ Mộng Như: HP – 524 | Tấn công – 59/63 | Phòng thủ – 5.08 | Di gửi – 3.05 | Tốc độ đánh – 0.72 | MPhường – 1.95 | Sức táo bạo – 22 | Nkhô giòn nhứa hẹn – 15 | Trí lực – 15

26. Chu Du: HP – 473 | Tấn công – 49/55 | Phòng thủ – 3.82 | Di đưa – 305 | Tốc độ tấn công – 0.66 | MP. – 351 | Sức khỏe khoắn – 19 | Nkhô giòn nhứa hẹn – 13 | Trí lực – 13

27. Lăng Thống: HP. – 592 | Tấn công – 45/49 | Phòng thủ – 5.52 | Di gửi – 310 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MP – 208 | Sức mạnh bạo – 26 | Nkhô giòn nhứa hẹn – 18 | Trí lực – 16

28. Tôn Kiên: HPhường – 575 | Tấn công – 47/53 | Phòng thủ – 4.10 | Di chuyển – 310 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MPhường – 208 | Sức bạo gan – 25 | Nhanh nhứa – 15 | Trí lực – 16

29. Hoàng Cái: HP – 275 | Tấn công – 52/62 | Phòng thủ – 4.38 | Di gửi – 295 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MP. – 182 | Sức dũng mạnh – 25 | Nhanh nhứa – 17 | Trí lực – 14

30. Tôn Phượng Hương: HPhường – 456 | Tấn công – 50/56 | Phòng thủ – 2.66 | Di gửi – 300 | Tốc độ tấn công – 0.7 | MP – 208 | Sức táo bạo – 18 | Nhanh hao nhứa – 19 | Trí lực – 16

31. Tôn Sách: HP. – 490 | Tấn công – 43/59 | Phòng thủ – 3.66 | Di gửi – 300 | Tốc độ đánh – 0.7 | MPhường – 208 | Sức mạnh – 20 | Nhanh khô nhẹn – 19 | Trí lực – 16

32. Cam Ninh: HP – 541 | Tấn công – 51/53 | Phòng thủ – 6.94 | Di gửi – 3đôi mươi | Tốc độ tấn công – 0.71 | MPhường – 234 | Sức mạnh – 23 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 21 | Trí lực – 18

33. Cố Ung: HPhường. – 456 | Tấn công – 41/59 | Phòng thủ – 2.94 | Di đưa – 305 | Tốc độ đánh – 0.71 | MP.. – 351 | Sức khỏe mạnh – 18 | Nhanh nhẹn – 21 | Trí lực – 27

34. Linch Âm: HP.. – 490 | Tấn công – 48/52 | Phòng thủ – 4.24 | Di gửi – 300 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP – 299 | Sức dạn dĩ – đôi mươi | Nkhô nóng nhứa hẹn – 16 | Trí lực – 23

35. Tiểu Kiều: HP – 490 | Tấn công – 37/55 | Phòng thủ – 2.24 | Di chuyển – 295 | Tốc độ đánh – 0.68 | MP. – 247 | Sức mạnh bạo – 20 | Nkhô nóng nhứa – 16 | Trí lực – 29

Danh sách nhân thiết bị team Trung Lập

*
Các tướng mạo team Trung Lập.

1. Vương Nguyên Cơ: HPhường. – 490 | Tấn công – 49/54 | Phòng thủ – 2.52 | Di chuyển – 300 | Tốc độ đánh – 1 | MPhường – 234 | Sức mạnh – 21 | Nhanh khô nhứa hẹn – 18 | Trí lực – 26

2. Lữ Kha: HP – 507 | Tấn công – 52/58 | Phòng thủ – 4.66 | Di gửi – 295 | Tốc độ tiến công – 0.81 | MPhường – 338 | Sức to gan lớn mật – 24 | Nhanh nhẹn – 19 | Trí lực – 20

3. Lữ Linc Khởi: HP.. – 507 | Tấn công – 46/56 | Phòng thủ – 5.78 | Di gửi – 305 | Tốc độ tấn công – 0.81 | MP – 338 | Sức to gan – 21 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 27 | Trí lực – 16

4. Giả Hủ: HP – 456 | Tấn công – 42/50 | Phòng thủ – 2.24 | Di gửi – 305 | Tốc độ đánh – 0.68 | MPhường. – 286 | Sức khỏe khoắn – 18 | Nhanh khô nhẹn – 16 | Trí lực – 22

5. Mã Đằng: HP – 541 | Tấn công – 44/52 | Phòng thủ – 3.94 | Di đưa – 310 | Tốc độ tiến công – 0.71 | MP – 208 | Sức mạnh mẽ – 23 | Nkhô nóng nhẹn – 23 | Trí lực – 16

6. Vnạp năng lượng Ương: HP.. – 592 | Tấn công – 45/55 | Phòng thủ – 7.5 | Di đưa – 295 | Tốc độ tấn công – 0.74 | MP – 221 | Sức to gan – 26 | Nhanh hao nhẹn – 25 | Trí lực – 17

7. Mạnh Hoạch: HPhường – 626 | Tấn công – 50/64 | Phòng thủ – 2.24 | Di đưa – 300 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP. – 234 | Sức mạnh – 28 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 16 | Trí lực – 18

8. Lưu Chương: HPhường. – 558 | Tấn công – 55/60 | Phòng thủ – 5.8 | Di đưa – 310 | Tốc độ đánh – 0.71 | MP – 221 | Sức mạnh bạo – 24 | Nkhô nóng nhẹn – 20 | Trí lực – 17

9. Thái Vnạp năng lượng Cơ: HPhường – 558 | Tấn công – 36/43 | Phòng thủ – 2.96 | Di chuyển – 290 | Tốc độ tiến công – 0.67 | MP – 208 | Sức mạnh – 24 | Nkhô hanh nhẹn – 14 | Trí lực – 16

10. Viên Thuật: HPhường – 490 | Tấn công – 56/59 | Phòng thủ – 3.96 | Di đưa – 300 | Tốc độ đánh – 0.67 | MP – 299 | Sức táo bạo – 20 | Nkhô nóng nhứa – 14 | Trí lực – 23

11. Vnạp năng lượng Xú: HPhường. – 626 | Tấn công – 52/58 | Phòng thủ – 1.96 | Di gửi – 315 | Tốc độ tấn công – 0.67 | MP – 182 | Sức táo bạo – 28 | Nkhô nóng nhứa hẹn – 14 | Trí lực – 14

12. Nhan Lương: HP. – 558 | Tấn công – 47/57 | Phòng thủ – 2.66 | Di đưa – 314 | Tốc độ tiến công – 0.7 | MPhường. – 208 | Sức dũng mạnh – 24 | Nkhô nóng nhẹn – 19 | Trí lực – 16

13. Trương Giác: HP – 490 | Tấn công – 45/51 | Phòng thủ – 4.8 | Di gửi – 305 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MPhường – 286 | Sức to gan – đôi mươi | Nkhô hanh nhứa – đôi mươi | Trí lực – 22

14. Điêu Thuyền: HPhường – 541 | Tấn công – 58/64 | Phòng thủ – 3.97 | Di gửi – 300 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MPhường – 195 | Sức dũng mạnh – 23 | Nhanh hao nhẹn – 21 | Trí lực – 15

15. Phan Phượng: HP – 558 | Tấn công – 57/60 | Phòng thủ – 2.96 | Di chuyển – 300 | Tốc độ tấn công – 0.67 | MP. – 208 | Sức to gan – 24 | Nhanh khô nhứa hẹn – 14 | Trí lực – 16

16. Chúc Dung: HPhường. – 456 | Tấn công – 43/52 | Phòng thủ – 5.5 | Di chuyển – 300 | Tốc độ tiến công – 0.74 | MP. – 208 | Sức táo bạo – 18 | Nkhô cứng nhứa – 25 | Trí lực – 16

17. Hoa Hùng: HP.. – 541 | Tấn công – 47/48 | Phòng thủ – 3.1 | Di đưa – 295 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP – 203 | Sức mạnh bạo – 23 | Nhanh hao nhẹn – 15 | Trí lực – 16

18. Viên Thiệu: HPhường. – 456 | Tấn công – 43/51 | Phòng thủ – 3.24 | Di đưa – 295 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP – 299 | Sức dũng mạnh – 18 | Nkhô giòn nhẹn – 16 | Trí lực – 23

19. Lưu Chương: HP – 592 | Tấn công – 56/60 | Phòng thủ – 5.52 | Di gửi – 310 | Tốc độ tấn công – 0.69 | MP – 208 | Sức mạnh bạo – 26 | Nhanh khô nhứa – 18 | Trí lực – 16

đôi mươi. Công Tôn Toán: HPhường – 473 | Tấn công – 38/49 | Phòng thủ – 2.8 | Di gửi – 300 | Tốc độ tiến công – 0.71 | MP – 221 | Sức bạo gan – 19 | Nhanh khô nhứa hẹn – 20 | Trí lực – 17

21. Đổng Trác: HPhường – 626 | Tấn công – 52/58 | Phòng thủ – 1.96 | Di gửi – 285 | Tốc độ đánh – 0.67 | MPhường. – 182 | Sức táo tợn – 28 | Nhanh nhứa hẹn – 14 | Trí lực – 14

22. Lữ Bố: HPhường – 490 | Tấn công – 56/68 | Phòng thủ – 4.22 | Di gửi – 300 | Tốc độ đánh – 0.72 | MP.. – 208 | Sức táo bạo – đôi mươi | Nkhô hanh nhẹn – 23 | Trí lực – 16

23. Lưu Biểu: HP – 541 | Tấn công | 50/59 | Phòng thủ – 5.5 | Di đưa – 295 | Tốc độ tiến công – 0.74 | MP. – 247 | Sức khỏe mạnh – 23 | Nkhô cứng nhứa hẹn – 25 | Trí lực – 19

Phân tích các tướng tá trong 3Q OMG

Damage Per Second – Tướng gần kề tmùi hương công ty lực

Đây là những tướng với trong bản thân dame thiết yếu của team, cũng chính vì vậy fan chơi buộc phải đầu tư chi tiêu nhiều sản phẩm mang đến các tướng tá gần cạnh thương nòng cốt.

Có 2 dạng dame chính là phép thuật và trang bị lý. Những tướng mạo chủ lực vượt trội rất có thể nhắc đến: Gia Cát Lượng, Triệu Vân, Chu Du,..

Xem thêm: Canon M10 Kit 15-45Mm (Lê Bảo Minh), Canon Eos M10 + Kit Ef

Tanker – Tướng tiên phong

Đây là tướng tá tất cả lượng ngày tiết cực kỳ dồi dào, không chỉ có thế khả năng hồi máu cực nhanh. Nó hoàn toàn có thể góp team phòng chịu cực lâu trong giao tranh. Bảo vệ các tướng tá chủ lực quan trọng.

Tướng Tanker điển hình: Lữ Bố; Hoàng Cái; Chu Thái.

Ganker – Tướng Sát Thủ

Đây là đa số tướng bao gồm dame rất cao, rất có thể từ bỏ mình kết liễu được kẻ thù dễ dãi. Trong khi các nhân thiết bị trinh sát còn có khả năng kiềm chế siêu khó chịu.

Tướng Ganker điển hình: Tào Tháo; Lữ Mộng Như; Hoàng Trung

Support – Tướng Hỗ Trợ

Tướng cung cấp hay có rất nhiều tài năng buff cho cả team, hồi huyết, tăng giáp thương thơm, sút lượng dame cần Chịu đựng,…

Quý khách hàng ko nên chi tiêu quá nhiều trang bị mang lại tướng này mà vẫn hoàn toàn có thể sử dụng không còn dược tiềm năng từ chúng.

Tướng Support điển hình: Lỗ Túc; Tân Hiến Anh; Pháp Chính,…

Roaming – Tướng hòn đảo đường

Những tướng mạo này có tính chủ động cực to. Có thể xoay gửi tinh thần giao đấu trường đoản cú ăn hại thanh lịch bổ ích lập cập.

Có thể gấp rút di chuyển để đổi mặt đường cùng với các tướng tá không giống tạo nên nỗ lực trận rất tốt mang đến team.

Tướng Roaming điển hình: Lý Điển; Lưu Chương; Tôn Kiên,…

Jungle – Tướng đi rừng

Đây là tướng tá đem lại mang lại team nhiều kim cương với vào rừng nhằm farm quái ác tìm thêm tài nguim. Những tướng Jungle điển hình nổi bật rất có thể nhắc đến: Tào Chương; Chu Thương; Chúc Dung,…

Lời kết

Vậy nên chúng ta sẽ vừa bên nhau liệt kê toàn bộ các tướng mạo vào 3Q rồi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Game Clash Of Clans Cho Window Phone Miễn Phí 100%

Đồng thời cùng với giải thích của chúng tôi về những vị trí tướng tá trong tựa game này. Chắc hẳn các bạn đang nắm vững với gồm cho mình phần lớn kiến thức hữu ích cho doanh nghiệp.


Chuyên mục: Game Online