Cách sử dụng từ nối trong tiếng anh

  -  

Từ nối trong giờ đồng hồ Anh là nhà điểm ngữ pháp ít được người học giờ đồng hồ Anh nói với quyên tâm các. Tuy nhiên, trường hợp nhỏng không tồn tại trường đoản cú nối liên kết thì câu văn uống của bạn sẽ trlàm việc buộc phải rời rốc với thiếu xúc tích và ngắn gọn. Trong nội dung bài viết này, Step Up đang tổng đúng theo lại toàn bộ các nhiều loại từ nối vào tiếng Anh. Những kỹ năng và kiến thức này để giúp đỡ chúng ta giao tiếp cũng tương tự làm cho vnạp năng lượng “mượt mà” rộng đấy, chớ làm lơ nhé!
Bạn đang xem: Cách sử dụng từ nối trong tiếng anh

1. Định nghĩa từ bỏ nối trong tiếng Anh

Định nghĩa: Từ nối trong tiếng Anh (có cách gọi khác là Linking words xuất xắc Transitions), được dùng để link thân các câu, góp cả đoạn văn uống ngặt nghèo rộng, mạch lạc rộng. Trong một câu giỏi đoạn văn, ví như nlỗi không có tự nối, chắc chắn là phần lớn câu nói của bạn sẽ khá tránh rốc với gây thiếu lô ghích.

*
*
*
*

Bài tập: Điền từ nối trong giờ Anh bằng cách chọn câu trả lời đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understvà him.A. andB. so thatC. if notD. or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________he goes to the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me to lớn wait for them; ____________, he didn’t turn back.A. butB. howeverC. soD. therefore6. My mother was sichồng._________________, I had to lớn stay at trang chủ to look after her.A. ButB.

Xem thêm:Xem thêm:

HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office & went home page.A. thereforeB. butC. howeverD. so9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had lớn vày homework, he still attended your buổi tiệc ngọt yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9. B10.D


Trên đây là toàn bộ kiến thức bao hàm tư tưởng và phân nhiều loại về từ bỏ nối trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng nội dung bài viết giúp các bạn biết thêm được nhiều từ nối nhằm áp dụng với tương đối nhiều văn cảnh khác nhau. Step Up chúc bạn học tốt!