Hướng dẫn chơi Game
18/11
Hướng dẫn chơi Game
Hiểu rõ game đoạt Top sẽ nhanh hơn
18/11
Hướng dẫn chơi Game
Hiểu rõ game đoạt Top sẽ nhanh hơn
18/11
Kịch bản chơi game
Nắm rõ kịch bản chơi game sẽ dễ dàng hơn
Game SG140
Cài đặt