Mặt cười bằng kí tự đặc biệt ❤️ 1001 biểu tượng mặt cười

  -  

Bộ sưu tập các ibé mặt cười bằng kí từ quan trọng đặc biệt ×͜× ☹ ☺ ☻ ❤️ cùng với 1001 hình dáng biểu tượng cảm giác hình phương diện mỉm cười khác nhau dưới dạng Inhỏ ✅ Emoji ✅ Xếp Hình.


Kí Tự Mặt Cười Dấu X

Những kí từ bỏ khía cạnh cười cợt vệt x danh tiếng tốt nhất được đa số chúng ta gọi sử dụng trên mangago.vn:

Kí từ đặc trưng khía cạnh cười cợt XKí từ mặt cười X
×͜×✘ꪎꤪツ✘
×‿×MR͜͡ ๛X
`×͜×メ‿×
ˣ‿ˣx‿ х
㋡❖⎈✖‿✖
<✖‿✖>(X_X)
•~•
×_×メ‿メ
X‿‿XX ‿X