NHỮNG NHẪN THUẬT TRONG NARUTO

  -  

Nhẫn thuật hệ hỏa đã trở thành một giữa những yếu tố phổ biến nhất của bộ truyện Naruto.

Bạn đang xem: Những nhẫn thuật trong naruto

Trong Naruto, chakra là một dạng năng lượng được sản xuất ra bên phía trong tế bào của cơ thể sống cùng được áp dụng để triển khai các nhẫn thuật, ảo thuật. Bao gồm 5 hệ chakra cơ bản thuộc 5 yếu hèn tố tự nhiên và thoải mái là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Lôi. Tuy vậy trong bài viết này chúng ta chỉ nói tới 7 kỹ thuật trẻ khỏe sử dụng chakra hệ hỏa vào series Naruto cùng Boruto thôi nhé!

Lưu ý: Ở đây chỉ tất cả các nhẫn thuật đơn lẻ, vì vậy các nhẫn thuật kết thích hợp giữa các yếu tố hoặc nhiều hơn một người sẽ không còn được bao gồm.

7. Goenka

S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼e̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼0̼/̼5̼0̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼.̼

4. Naruto vs Neji

T̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼n̼a̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼:̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

5. Đội 10 vs Hidan và Kakuzu

7. Sasuke vs Itachi

C̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼?̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

T̼h̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

*

8.

Xem thêm: Cộng Đồng Steam :: Kingdoms And Castles Wiki, Kingdoms And Castles



Xem thêm: Download Video Vua Choi Game Vua Bop Vu A Choi Game Vua Bop Vu

Cuộc c̼h̼i̼ế̼n̼ sau cùng giữa Naruto và Sasuke

*

Sasuke thì mong g̼i̼ế̼t̼ hết hầu hết Hokage, naruto lại không để bạn mình làm vậy. Cả 2 sau thời điểm đã trải qua bao sự đời đã có những quan điểm khác. Không còn là phần lớn đứa trẻ ngây ngô thời nào, tiếng đây, bọn họ l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ nhau quyết sống c̼h̼ế̼t̼. Chidori với Sharingan lại một lần nữa chạm trán nhưng kết quả (may thay) vẫn không phân định. Mất một mặt cánh tay đã là điều rất tốt mà tác giả dành cho tất cả Naruto cùng Sasuke. Độc giả vơi nhõm biết bao khi ông đưa ra quyết định giữ lại mạng sống của tất cả hai, thay vì cho một bạn c̼h̼ế̼t̼ đi để người kia tỉnh giấc ngộ.

9. Naruto vs Pain

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼P̼a̼i̼n̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼g̼a̼t̼o̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼