10H00 NGÀY 30/08 MỞ SERVER S157 : MANGA 17
30/08
10H00 NGÀY 30/08 MỞ SERVER S157 : MANGA 17
10H00 NGÀY 30/08 MỞ SERVER S157 : MANGA 17
30/08
 10H00 NGÀY 30/08 MỞ SERVER S157 : MANGA 17
10H00 NGÀY 30/08 MỞ SERVER S157 : MANGA 17
25/08
 10H00 NGÀY 26/08 MỞ SERVER S156 : MANGA 16
10H00 NGÀY 26/08 MỞ SERVER S156 : MANGA 16
25/08
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 9.1 : KINH ĐÔ THỜI TRANG
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 9.1 : KINH ĐÔ THỜI TRANG
23/08
10:00 NGÀY 23/08 MỞ SERVER S155 : MANGA 15
10:00 NGÀY 23/08 MỞ SERVER S155 : MANGA 15
20/08
10H00 NGÀY 20/08 MỞ SERVER S154 : MANGA 14
10H00 NGÀY 20/08 MỞ SERVER S154 : MANGA 14
17/08
10:00 NGÀY 18/08 MỞ SERVER S153 : MANGA 13
10:00 NGÀY 18/08 MỞ SERVER S153 : MANGA 13
15/08
10H00 NGÀY 16/08 MỞ SERVER S152 : MANGA 12
10H00 NGÀY 16/08 MỞ SERVER S152 : MANGA 12
11/08
10:00 NGÀY 12/08 MỞ SERVER S151 : MANGA 11
10:00 NGÀY 12/08 MỞ SERVER S151 : MANGA 11
09/08
10H00 NGÀY 09/08 MỞ SERVER S150 : MANGA 10
10H00 NGÀY 09/08 MỞ SERVER S150 : MANGA 10
05/08
 10:00 NGÀY 06/08 MỞ SERVER S149 : MANGA 9
10:00 NGÀY 06/08 MỞ SERVER S149 : MANGA 9
Game SG140
Cài đặt