10H00 NGÀY 04/08 MỞ SERVER S148 : MANGA 8
04/08
10H00 NGÀY 04/08 MỞ SERVER S148 : MANGA 8
10H00 NGÀY 04/08 MỞ SERVER S148 : MANGA 8
04/08
10H00 NGÀY 04/08 MỞ SERVER S148 : MANGA 8
10H00 NGÀY 04/08 MỞ SERVER S148 : MANGA 8
02/08
10H00 NGÀY 02/08 MỞ SERVER S147 : NARUTO LỤC ĐẠO
10H00 NGÀY 02/08 MỞ SERVER S147 : NARUTO LỤC ĐẠO
01/08
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 9.0 : ĐẠI CHIẾN LỤC ĐẠO
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 9.0 : ĐẠI CHIẾN LỤC ĐẠO
28/07
10H00 NGÀY 29/07 MỞ SERVER S146 : MANGA 6
10H00 NGÀY 29/07 MỞ SERVER S146 : MANGA 6
25/07
10H00 NGÀY 26/07 MỞ SERVER S145 : MANGA 5
10H00 NGÀY 26/07 MỞ SERVER S145 : MANGA 5
23/07
10:00 NGÀY 24/07 MỞ SERVER S144 : MANGA 4
10:00 NGÀY 24/07 MỞ SERVER S144 : MANGA 4
21/07
10H00 NGÀY 21/07 MỞ SERVER S143 : MANGA 3
10H00 NGÀY 21/07 MỞ SERVER S143 : MANGA 3
18/07
 10:00 NGÀY 19/07 MỞ SERVER S142 : MANGA 2
10:00 NGÀY 19/07 MỞ SERVER S142 : MANGA 2
13/07
10:00 NGÀY 14/07 MỞ SERVER S141 : Fairy
10:00 NGÀY 14/07 MỞ SERVER S141 : Fairy
09/07
10:00 NGÀY 09/07 MỞ SERVER S140 : EURO 10
10:00 NGÀY 09/07 MỞ SERVER S140 : EURO 10
Game SG140
Cài đặt