10:00 NGÀY 07/07 MỞ SERVER S139 : EURO 9
07/07
10:00 NGÀY 07/07 MỞ SERVER S139 : EURO 9
10:00 NGÀY 07/07 MỞ SERVER S139 : EURO 9
07/07
10:00 NGÀY 07/07 MỞ SERVER S139 : EURO 9
10:00 NGÀY 07/07 MỞ SERVER S139 : EURO 9
04/07
 10:00 NGÀY 05/07 MỞ SERVER S138 : EURO 8
10:00 NGÀY 05/07 MỞ SERVER S138 : EURO 8
01/07
10:00 NGÀY 01/07 MỞ SERVER S137 : MITSU
10:00 NGÀY 01/07 MỞ SERVER S137 : MITSU
27/06
10H00 NGÀY 28/06 MỞ SERVER S136 : EURO 6
10H00 NGÀY 28/06 MỞ SERVER S136 : EURO 6
23/06
 10:00 NGÀY 24/06 MỞ SERVER S135 : EURO 5
10:00 NGÀY 24/06 MỞ SERVER S135 : EURO 5
21/06
11H00 NGÀY 21/06 MỞ SERVER S134 : EURO 4
11H00 NGÀY 21/06 MỞ SERVER S134 : EURO 4
15/06
 10:00 NGÀY 16/06 MỞ SERVER S133 : EURO 3
10:00 NGÀY 16/06 MỞ SERVER S133 : EURO 3
15/06
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.1 : CUỒNG NHIỆT CÙNG EURO 2016
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.1 : CUỒNG NHIỆT CÙNG EURO 2016
08/06
11:00 NGÀY 09/06 MỞ SERVER S132 : EURO 1
10:00 NGÀY 09/06 MỞ SERVER S132 : EURO 1
02/06
10H00 NGÀY 03/06 MỞ SERVER S131 : CHAP 11
10H00 NGÀY 03/06 MỞ SERVER S131 : CHAP 11
Game SG140
Cài đặt